For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

3- ژنتیک بیومتری

 

درس ژنتیک بیومتری در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شود. در این درس که برای دانشجویان مارشناسی ارشد اصلاح نباتات ارائه می شود، نحوه تولید جوامع ژنتیکی به منظور مطالعات ژنتیک آموزش داده می شود.

پیش نیازها: 

ژنتیک کمی

سیاست نمره دهی: 

20

2

2

16

دستیار آموزشی: 

فاقد دستیار اموزشی

زمان بندی کلاس: 

نامشخص

Term: 
Winter 2013
Grade: 
کارشناسی ارشد

تحت نظارت وف بومی