For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

پروژه های تحقیقاتی

Projects with Industry
چمن های مقاوم به خشکی
بررسی اثر تنش های محیطی بر گراس های چمنی. دانشگاه صنعتی اصفهان.
بررسي اثر تنش های محیطی(شوری، خشکی، پساب و آللوپاتی) بر گل ها و گیاهان مهم فضای سبز. دانشگاه صنعتی اصفهان.
1.ارزیابی قارچ های همزيست اندوفايت برای افزایش مقاومت به خشکی
1.ارزیابی قارچ های همزيست اندوفايت برای افزایش مقاومت به خشکی
بررسي نقش قارچ همزيست اندوفايت در كنترل بيولوژيك شپشك مومي (Phenococcus solani)، دانشگاه صنعتی اصفهان.
5- بررسي ارتباط قارچ‌هاي همزيست اندوفايت با زودرسي در گياه فسكيوي بلند. دانشگاه صنعتی اصفهان.
4- بررسي تنوع ژنتيكي برخي گراس‌هاي استان اصفهان. دانشگاه صنعتی اصفهان-مرکز تحقيقات کشاورزی استان اصفهان.
3- بررسي حضور قارچ‌هاي همزيست اندوفايت در برخي گراس‌هاي استان اصفهان. دانشگاه صنعتی اصفهان.
2- طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز كم مصرف با استفاده از لامپ هاي LED. دانشگاه صنعتي اصفهان.
1.بیوتکنولوژی قارچ های اندوفایت.

تحت نظارت وف بومی