For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

4- اصلاح ژنتیکی گیاهان برای مقاومت به تنش های غیر زیستی

این درس در مقطع کارشناسی و به منظور آشنایی با تنش های محیطی موجود در جهان و ایران بویژه خشکی، شوری، سرما و گرما و همچنین نحوه تاثیر این ها بر گیاهان ارئه می شود. راهکارهای ایجاد مقاومت به این تنش ها از طریق روش های کلاسیک و مولکولی در این درس آموزش داده می شود.

پیش نیازها: 

نامشخص

سیاست نمره دهی: 

20

زمان بندی کلاس: 

نامشخص

Term: 
Winter 2013
Grade: 
دکترا

تحت نظارت وف بومی